مبلغ وارد شده در کادر فوق ، پس از پرداخت از طریق سامانه بانک پارسیان
به حســاب جاب تِل (مهندس سیده سهیلا حسینی) واریز خواهد شد